Медицинска апаратура

Ехографи

ЕКГ Апарати

Болнично обзавеждане

Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

 

I. Гаранцията започва да тече от датата на покупката и е валидна при следните условия:
Представяне на касова бележка/фактура.
Установен дефект в следствие на неправилно изработване или дефектни материали.

II. Не се уважава предявена рекламация при следните случаи:
Неправилна експлоатация или използване на изделието не по предназначение.
Повреда, получена при експлоатацията на изделието при неподходящи атмосферни условия.
Ремонт, извършен от неупълномощени лица

III. Гаранцията не покрива:
Повреди, причинени от природни стихии, пожар, гръмотевица, наводнение, земетресение, токов удар, форсмажорни обстоятелства и др.
Части и консумативи, които подлежат на причинено от използването износване като четки, ремъци, крушки и др. бързо износващи се възли.

IV. Общи условия
Купувачът е длъжен да приеме лично и провери количеството и качеството на стоката, както и да удостовери с подписа си.
Гаранцията и отстраняването на повредата не са основание за предявяване от страна на Купувача на правни основания за търсене на пропуснати ползи.
Повреди по изделието по вина на Купувача, биват отстранявани за негова сметка.
Чрез подписа си Клиентът декларира, че е запознат с гаранционните условия.