Медицинска апаратура

Ехографи

ЕКГ Апарати

Болнично обзавеждане

Декларация на Медап Консулт ООД относно търговски сделки с медицински апарати

 

Медап Консулт ООД извършва търговски сделки с медицински апарати със:

1. Други търговци на едро на медицински изделия

2. Лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и ветеринарни лечебни заведения по Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. Здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 от Закона за здравето;

4. Ветеринарномедицинските аптеки;

5. Дрогерии;

6. Лица, които извършват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания;

7. Лица, притежаващи търговски обекти, в които се предлагат определени със заповед на министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър медицински изделия;

8. Общини, органи на държавната власт и държавни институции, които провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на медицински изделия;

9. Учебни заведения;

10. Лица, които са в процедура по изграждане и оборудване на бъдещи лечебни и здравни заведения, след получаването на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

 

Медап Консулт ООД не извършва търговски сделки с медицински изделия с други физически или юридически лица като крайни клиенти.